Anthony Sizemore

Producer, WYMT
WYMT-Hazard, Ky.
Anthony Sizemore